Fundacja

Fundator

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą.

Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych.

Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Subtitle for This Block


Title for This Block

Patron

Jan Kanty
Steczkowski

Pierwszy prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, minister skarbu i premier rządu. Urodził się w 1862 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Syn radcy cesarskiego Konstantego oraz Marianny z Olszewskich. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wiedniu. Uzyskał doktorat prawa na UJ. Przez pierwsze 15 lat po studiach poświęcił się głównie karierze adwokackiej. 

Zasiadał na ważnych stanowiskach w wielu związkach, spółkach i towarzystwach związanych z gospodarką, takich jak: Zarząd Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego we Lwowie, Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze, Związek Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych, Krajowe Towarzystwo Naftowe czy Galicyjskie Towarzystwo Magazynowe dla Przemysłu Naftowego we Lwowie.

W 1889 roku był dyrektorem Galicyjskiej Kasy Oszczędności i z jego inicjatywy utworzono Związek Kas Oszczędnościowych Galicji. W 1906 objął stanowisko dyrektora lwowskiej filii Uprzywilejowanego Austriackiego Zakładu Kredytowego dla Handlu i Przemysłu, a jednocześnie zasiadał w radzie nadzorczej Banku Melioracyjnego we Lwowie, a także w radzie nadzorczej Galicyjskiego Banku Przemysłowego.

Dwa lata później wszedł do rady nadzorczej Banku Galicyjskiego dla Przemysłu i Handlu w Krakowie. Od 1913 r. był we Lwowie dyrektorem Banku Krajowego, a w latach 1915-20 dyrektorem naczelnym Galicyjskiego Wojennego Zakładu Kredytowego.

W 1918 r. zostaje ministrem skarbu w rządzie Jana Kucharzewskiego. Ostatecznie objął funkcję premiera i ministra skarbu. 

Od 1920 r. był delegatem Ministerstwa Skarbu do kierownictwa Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Premier Władysław Grabski powołał go na pełnomocnika ministra skarbu do zorganizowania Polskiego Banku Biletowego oraz wprowadził do Rady Ekonomicznej Ministrów. Trzy miesiące później, w okresie wyraźnego pogorszenia sytuacji finansowej państwa ponownie objął tekę ministra skarbu w pierwszym gabinecie Wincentego Witosa. Gdy pomysły Steczkowskiego na wyjście z kryzysu nie powiodły się, podał się do dymisji, a wkrótce potem upadł cały jego gabinet. Po porażce w wyborach w listopadzie 1922 roku Steczkowski zrezygnował z kariery politycznej i poświęcił się całkowicie bankowości.

W latach 1922-24 był prezesem Polskiego Banku Krajowego, a Grabski powierzył mu stanowisko naczelnego dyrektora Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. W styczniu 1924 roku Steczkowski wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego Banku Polskiego. Pod koniec kwietnia odszedł ze stanowiska dyrektora Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Dnia 22 maja został mianowany na okres pięciu lat prezesem powstającego Banku Gospodarstwa Krajowego. Równolegle był prezesem jego ekspozytury w Gdańsku. W kwietniu 1927 roku zrezygnował z prezesury BGK prawdopodobnie z powodów zdrowotnych. 

Przez 30 lat był członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza we Lwowie. Był żonaty z Ireną z Pożakowskich; małżeństwo było bezdzietne. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł w 1929 w Krakowie. Swój majątek zapisał w testamencie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie z przeznaczeniem na stypendia dla ekonomistów. 


Zespół

Tomasz Bujak

Prezes Zarządu Fundacji

Krystian Ciempka

Koordynator projektów

Sport na Start
Sprawy administracyjne,
Prośby o wsparcie

tel. +48 667 771 718
krystian.ciempka@fundacjabgk.pl

Konrad Pytlakowski

Koordynator projektów

Joanna Miszkurka

Koordynator projektów

Marcel Kupis

Koordynator projektów

Długotrwała Nieobecność

Miriam Anna Gędek

Koordynator projektów

Długotrwała Nieobecność

Rada Fundacji BGK

Andrzej Wójcik

Przewodniczący Rady

Ewelina Sitek

Sekretarz Rady

Agnieszka Watrakiewicz

Członek Rady

Izabella Pietrzykowska

Członek Rady


Dokumenty

Polityka prywatności

Dbamy o prywatność osób, których dane uzyskujemy w ramach prowadzonych programów lub zawieranych umów. Państwa dane są u nas bezpieczne i związku z tym, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: ?RODO?), chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu danych w naszej Fundacji oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 • Administrator danych
 • Cel przetwarzania
 • Podstawa prawna przetwarzania
 • Odbiorcy danych
 • Zbieranie informacji technicznych
 • Pliki cookies
 • Czas przechowywania
 • Źródło danych
 • Kategorie danych
 • Konieczność podania danych
 • Wycofanie zgody
 • Uprawnienia
 • Realizacja praw

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizowanymi programami oraz zawartymi umowami jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego (Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa) (dalej: ?Fundacja?).

Fundacja przetwarza dane osobowe w celu realizacji, ewaluacji i sprawozdawczości w ramach prowadzonych programów oraz w celu realizacji zawartych z usługodawcami umów.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • realizacja umowy (w zakresie Grantobiorców ? osób indywidualnych oraz zawartych umów z usługodawcami);
 • uzasadniony interes administratora tj. (i) realizacja, ewaluacja i sprawozdawczość prowadzonych programów (w zakresie danych osobowych osób reprezentujących Grantobiorców ? osoby prawne oraz koordynujące projekt); (ii) zapewnienie funkcjonalności serwisu internetowego https://www.fundacja.bgk.pl/,
 • zgoda (w zakresie osób korzystających z aplikacji Generator lub osób, które udzieliły zgody w ramach prowadzonych konkursów)

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników Fundacji. Dane mogą być także przetwarzane przez podmioty trzecie realizujące usługi dla Fundacji np. w zakresie przeprowadzenia audytu programu.

Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji z Grantobiorcami i Użytkownikami aplikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich jak adres IP Użytkownika serwisu internetowego https://www.fundacja.bgk.pl/, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny.

Serwis internetowy https://www.fundacja.bgk.pl/ zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności ? np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu internetowego https://www.fundacja.bgk.pl/.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania konkretnego programu, a następnie skontrolowania poprawności przeprowadzonego programu. Okresem przetwarzania danych jest również realizacja zawartych umów. W przypadku obowiązków prawnych Fundacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tych obowiązków. Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://www.fundacja.bgk.pl/ lub aplikacji Generator przechowywane są przez okres niezbędny dla korzystania z serwisu lub aplikacji, a po tym okresie na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji (np. obrona przed roszczeniami).

Przetwarzane dane osobowe zostały uzyskane od podmiotów biorących udział w programie, podmiotów, z którymi Fundacja zawarła umowę na świadczenie usług lub osób korzystających z aplikacji Generator.

Fundacja przetwarza dane kontaktowe. W zależności od programu, mogą być także przetwarzane dodatkowe dane osobowe niezbędne dla zrealizowania konkretnego programu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w programie, realizacji umowy z Fundacją lub korzystania z aplikacji.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, osobom, które udzieliły zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zrealizowania praw osób, których dane dotyczą lub uzyskania dodatkowych informacji jest możliwe poprzez kontakt mailowy pod adresem: fundacja@fundacjabgk.pl.

Deklaracja dostępności

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.fundacja.bgk.pl
Data publikacji strony internetowej: 07.09.2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.05.2021 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Na stronie znajdują się filmy, które nie mają napisów. Wynika to z faktu, że w większości zostały one udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Redaktorzy serwisu dokładają starań, by każdy tego typu element był w pełni dostępny cyfrowo.  
 • Niektóre opublikowane na stronie dokumenty lub pliki mogą być niedostępne cyfrowo. Wynika to z faktu, że w większości zostały one udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Redaktorzy serwisu dokładają starań, by każdy tego typu element był w pełni dostępny cyfrowo.

Skróty klawiaturowe

Strona umożliwia zmianę kontrastu i wielkości czcionki.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 08.04.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 08.04.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść
 • swoje imię i nazwisko
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • sposób, w jaki chcesz otrzymywać informacje (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

W przypadku problemów z dostępnością, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: 

dostepnosc_koordynator@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem infolinii: +48 22 475 88 88.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści – z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do koordynatora ds. dostępności w BGK:

Możesz też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zwrócić się do Rzecznika, aby podjął interwencję w danej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego prowadzi swoją działalność w pomieszczeniach Banku Gospodarstwa Krajowego. O dostępności budynku możesz przeczytać na stronie banku pod poniższym linkiem.