Skocz do treści

Statut

Statut

Status

Fundacji pod nazwą ?Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego?.

(dalej ?Statut?)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą ?Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego? (zwana dalej ?Fundacją?), ustanowiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 (zwany dalej ?Fundatorem?), aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie w dniu 24 stycznia 2005 r., repertorium A nr 904/2005, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą ?Fundacja BGK?.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§ 4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5.

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6.

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celami Fundacji są:

 1. wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 2. prowadzenie działalności charytatywnej;
 3. wspieranie ochrony i promocji zdrowia;
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa  osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 6. działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. dofinansowywanie placówek oświatowych oraz ośrodków naukowo-badawczych;
 2. finansowanie stypendiów i nagród;
 3. finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych
 4. finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego;
 5. wspieranie rodzin i osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej;
 6. organizowanie i wspieranie szkoleń, kursów, staży i akcji społecznych;
 7. wspieranie inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym wspieranie wolontariatu pracowniczego w zakresie realizacji celów zgodnych z celami Fundacji;
 8. udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne;
 9. wspieranie inicjatyw społecznych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;
 10. wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych w kraju i za granicą.

§ 9.

Realizując swoje cele Fundacja współpracuje z wybranymi organizacjami pozarządowymi, realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji, a także wszystkimi osobami zainteresowanymi udziałem w realizacji projektów prowadzonych przez Fundację. Współdziałanie może polegać na finansowaniu (częściowym lub pełnym) danego przedsięwzięcia ze środków własnych Fundacji lub pomocy przy pozyskiwaniu środków z innych źródeł, jak również na wsparciu organizacyjnym.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub uzyskane przez Fundację w toku jej działania.

§ 11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 12.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. subwencji osób prawnych;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 5. dochodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inwestycji kapitałowych.

§ 13.

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo spadek odrzucić.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 15.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 16.

 1. Rada składa się z 3 do 5 członków.
 2. Członkowie Rady powoływani są przez Fundatora na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
 3. Fundator wyznacza Przewodniczącego i Sekretarza Rady spośród jej członków.
 4. Fundator ma prawo odwołać Radę lub członka Rady przed upływem kadencji.
 5. Mandaty członków Rady wygasają:
 1. po upływie kadencji;
 2. w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej Fundatorowi;
 3. z dniem odwołania;
 4. w przypadku śmierci.

§ 17.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. określanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i zawieranie z nimi umów;

2. opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Fundatorowi projektów zmian Statutu Fundacji;

3. opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Fundatorowi projektów uchwał w sprawie likwidacji Fundacji;

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie planu finansowego przedkładanego przez Zarząd;

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd,

6. ustalanie zatrudnienia i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;

7. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu.

§ 18.

 1. Zarząd składa się z nie więcej niż 3 osób.
 2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
 3. Fundator ma prawo odwołać Zarząd albo członka Zarządu przed upływem kadencji.
 4. Mandaty członków Zarządu wygasają:
 1. po upływie kadencji;
 2. w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej Fundatorowi;
 3. z dniem odwołania;
 4. w przypadku śmierci.

§ 19.

 1. W przypadku składu Zarządu wieloosobowego Fundator wyznacza Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.
 3. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji.

§ 20.

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 2. składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji;
 3. kierowanie działalnością Fundacji;
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 5. przedkładanie Radzie rocznych planów finansowych w terminie do dnia 30 listopada każdego roku;
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Fundatorowi
  w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania przez Radę lecz nie później niż
  w terminie do dnia 30 kwietnia roku bieżącego za rok ubiegły;
 7. przedkładanie Radzie projektów zmian Statutu Fundacji;
 8. przedkładanie Radzie projektów uchwał w sprawie likwidacji Fundacji;
 9. występowanie do Fundatora z wnioskiem o połączenie z inną Fundacją;
 10. opracowanie projektu regulaminu prac Zarządu.
 11. Pracodawcą w rozumieniu niniejszego Statutu jest Fundacja, a czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.

§ 21.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności Prezesa Zarządu.

§ 22.

W przypadku gdy Zarząd Fundacji jest wieloosobowy do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

§ 23.

Fundator może w każdym czasie przeprowadzić kontrolę działalności Fundacji. Organy Fundacji są zobowiązane udostępnić osobom upoważnionym przez Fundatora do przeprowadzenia kontroli wszelkie informacje i dokumenty potrzebne dla jej przeprowadzenia.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 24.

 W przypadku zmiany Statutu dotyczącego celu Fundacji, zmiana może dotyczyć jedynie poszerzenia lub uzupełnienia celu Fundacji bez naruszenia istotnych celów wskazanych w akcie założycielskim, o którym mowa w § 1 ust. 1 Statutu.

§ 25.

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator samodzielnie albo na wniosek Rady.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 26.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 27.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady.

§ 28.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy, o której mowa w § 1, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 29.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Rejestrze Fundacji Krajowego Rejestru Sądowego.