Statut

STATUT

Fundacji pod nazwą „Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego”

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, zwany dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie w dniu 24 stycznia 2005 r., repertorium A nr 904/2005, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą „Fundacja BGK”.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:

1) wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

2) prowadzenie działalności charytatywnej,

3) wspieranie ochrony i promocji zdrowia,

4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) dofinansowywanie placówek oświatowych oraz ośrodków naukowo-badawczych,

2) finansowanie stypendiów i nagród,

3) finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych,

4) finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,

5) wspieranie rodzin i osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej,

6) organizowanie szkoleń, kursów i staży dla osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem
z pracy,

7) wspieranie inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym wspieranie wolontariatu pracowniczego w zakresie realizacji celów zgodnych z celami Fundacji,

8) udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne.

§ 9

Fundacja, dla osiągnięcia swych celów, może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub uzyskane przez Fundacjęw toku jej działania.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) subwencji osób prawnych,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

5) dochodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inwestycji kapitałowych.

§ 13

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo spadek odrzucić.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 16

1. Rada składa się z 3 do 5 członków.

2. Członkowie Rady powoływani są przez Fundatora na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

3. Fundator wyznacza Przewodniczącego i Sekretarza Rady spośród jej członków.

4. Fundator ma prawo odwołać Radę lub członka Rady przed upływem kadencji.

5. Mandaty członków Rady wygasają:

1) po upływie kadencji,

2) w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej Fundatorowi,

3) z dniem odwołania,

4) w przypadku śmierci.

§ 17

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1) określanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i zawieranie z nimi umów,

2) opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Fundatorowi projektów zmian Statutu Fundacji,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie planu finansowego przedkładanego przez Zarząd,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd,

5) ustalanie zatrudnienia i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

6) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu.

§ 18

1. Zarząd składa się z nie więcej niż 3 osób.

2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.

3. Fundator ma prawo odwołać Zarząd albo członka Zarządu przed upływem kadencji.

4. Mandaty członków Zarządu wygasają:

1) po upływie kadencji,

2) w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej Fundatorowi,

3) z dniem odwołania,

4) w przypadku śmierci.

§ 19

1. W przypadku składu Zarządu wieloosobowego Fundator wyznacza Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu.

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.

3. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji.

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji,

2) kierowanie działalnością Fundacji,

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

4) przedkładanie Radzie rocznych planów finansowych w terminie do dnia 30 listopada każdego roku,

5) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Fundatorowi w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania przez Radę lecz nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia roku bieżącego za rok ubiegły,

6) przedkładanie Radzie projektów zmian Statutu Fundacji,

7) przedkładanie Radzie projektów uchwał w sprawie likwidacji Fundacji,

8) występowanie do Fundatora z wnioskiem o połączenie z inną Fundacją,

9) opracowanie projektu regulaminu prac Zarządu

2. Pracodawcą w rozumieniu niniejszego Statutu jest Fundacja, a czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.

§ 21

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności Prezesa Zarządu.

§ 22

W przypadku gdy Zarząd Fundacji jest wieloosobowy do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych, upoważnionych jest dwóch członków zarządu Fundacji działających łącznie.

§ 23

Fundator może w każdym czasie przeprowadzić kontrolę działalności Fundacji. Organy Fundacji są zobowiązane udostępnić osobom upoważnionym przez Fundatora do przeprowadzenia kontroli wszelkie informacje i dokumenty potrzebne dla jej przeprowadzenia.

Rozdział V

Zmiana statutu

§ 24

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych celów Fundacji, o których mowa w § 7.

§ 25

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator samodzielnie albo na wniosek Rady.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 26

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 27

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady.

§ 28

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy, o której mowa w § 1, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Rejestrze Fundacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodano:

22.09.2017

Poradnik odbiorców dotacji

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy