Fundacja BGK wspiera organizację konkursu historycznego dla młodzieży

Fundacja BGK jest po raz kolejny partnerem strategicznym konkursu  „Historia Bliska”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ośrodka KARTA. Temat XX edycji konkursu to Walka, praca, trwanie… Ludzie  i czyny dla Niepodległej 1918–2018.

Ogłaszając konkurs w okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, chcemy zachęcić do pokazania w pracach konkursowych różnych wymiarów walki  o własne państwo, a także troski o jego kształt i trwałość. Liczymy na przedstawienie takich postaw czy działań – w okresie: odzyskiwania Niepodległej, II RP, w czasie utraty suwerenności, III RP – które odnosiły się do budowania niepodległego państwa, życia w nim i dla niego, również w środowiskach lokalnych – mówi Alicja Wancerz-Gluza, koordynator konkursu.

Konkurs „Historia Bliska” to przykład inicjatywy pozwalającej spojrzeć na historię z kart podręczników przez pryzmat wydarzeń natury lokalnej, składających się na wydarzenia „wagi ciężkiej”. Konkurs ten to również element budowy patriotyzmu małych ojczyzn, czyli miejsc, w których żyją jego uczestnicy. To również forma ocalania od zapomnienia wydarzeń,  bez których historia byłaby jedynie zbiorem dat milowych kamieni w opowieści o przeszłości. Konkurs sprawia, że historia staje się czymś żywym, czymś niemal na dotknięcie ręki - mówi Mateusz Wierzbicki, ekspert w Banku Gospodarstwa Krajowego i juror konkursu „Historia Bliska”.

W ramach tematu konkursu autorzy powinni określić własny temat badawczy lub artystyczny. Przedmiotem pracy ma być historia „bliska”: w czasie, przestrzeni, relacjach, a więc − lokalna, dotycząca najbliższych miejsc czy środowisk lub ludzi, także historia „małej ojczyzny”; bliska przez doświadczenie, emocje; pokazywana przez źródła, świadectwa, dokumenty osobiste. Szczególnie to, co z historii lokalnej nie miało szansy zaistnieć, przebić się do powszechnej świadomości; to, co potrzebuje odkrywcy lub uważnego i cierpliwego badacza; opowieść, która nie miała dotąd swojego narratora albo która dopiero teraz może zaciekawić czy znaleźć odbiorców: lokalna tajemnica, ważne, lecz zapomniane wydarzenie czy dokonanie, niezwykły, lecz niezauważony lub niedoceniony los. Obszarem poszukiwania tropu do własnego tematu mogą być różne sfery życia: nie tylko walka, konspiracja czy trudna i odpowiedzialna praca, ale także codzienność, procesy przemian społecznych, religijnych, kulturowych, naukowych, gospodarczych; relacje rodzinne, sąsiedzkie, między państwem a obywatelem, między „swoimi” i „obcymi”; ślad można znaleźć w sporach o przeszłość, także  w dyskusjach o pomnikach, patronach, cmentarzach. Praca ma być pracą historyczną, a nie polityczną, psychologiczną czy socjologiczną. Jeśli odnosi się do zdarzeń współczesnych, musi pokazywać ich zakotwiczenie w przeszłości, w procesach zapoczątkowanych w jakimś momencie historycznym.

Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych (gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych), nad którą opiekę mogą sprawować dorośli: nauczyciel, animator kultury, bibliotekarz, archiwista społeczny, pasjonat historii, drużynowy, student, członek rodziny, członek stowarzyszenia, reprezentant instytucji edukacji lub kultury wspierającej młodzież. Autorami prac mogą być wyłącznie zespoły autorskie. Wielkość zespołu minimalnego: troje uczniów i opiekun. W zespołach liczniejszych nie powinno być więcej dorosłych opiekunów niż w proporcji: jeden dorosły na troje uczniów. Jeśli co najmniej jeden uczeń ma ukończone 18 lat i może pełnić funkcję lidera zespołu − zespół nie musi mieć dodatkowego opiekuna. Praca konkursowa powinna mieć charakter badawczy i twórczy, to znaczy powinna być oparta na samodzielnie pozyskanych i w oryginalny (niepowielających cudzych dokonań) sposób użytych źródłach, jak: nagranie (audio lub wideo), zapisane czy zmontowane relacje świadków historii, wspomnienia, dzienniki, dokumenty, listy, zdjęcia, które mogą być także zaczerpnięte w formie cyfrowej, za pośrednictwem Internetu, ale według określonych zasad. Wymogiem przy wykorzystywaniu (pobieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu) materiałów źródłowych, w tym (szczególnie) z Internetu jest przestrzeganie prawa: autorskiego (w tym prawa cytatu), ochrony danych osobowych, prawa do ochrony wizerunku, a także zasad etyki. 

Forma pracy powinna uwzględniać założenia badawczego konkursu historycznego – a więc nie powinien to być esej, praca czysto artystyczna czy informatyczna. Należy także uwzględnić ograniczenia wynikające ze sposobu jej przekazania organizatorom wyłącznie drogą elektroniczną (plik skonwertowany do maksimum 350 MB) oraz wymogi „formuły ’35”, która ogranicza wielkość nadsyłanych prac w zależności od ich charakteru:

a) film lub audycja radiowa − do 35 minut;

b) prezentacja multimedialna lub wystawa multimedialna − do 35 „ekranów” lub 35 opracowanych obiektów;

c) pdf (tekst, książka, kolaż tekstu i ikonografii itp.) − do 35 stron (jeśli wyłącznie tekst, to znormalizowana strona zawiera 1800 znaków ze spacjami).

Praca powinna być dostarczona do 10 czerwca 2017 roku. Finał konkursu odbędzie się 27 października 2017 roku w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Jury przyzna zespołom nagrody i wyróżnienia pieniężne lub rzeczowe w ramach planowanej puli 20 000 zł. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.historiabliska.pl

Dodano:

06.04.2017

Poradnik Grantobiorcy

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy